Allmänna användarvillkor

1 BAKGRUND 

Du använder en webbplats och applikation som ägs av GOE AB, ett svenskt registrerat företag med  organisationsnummer 559372-2662. I denna skrivelse kallas företaget för ”GOE”, ”Tjänsten” eller  ”Vi”.  

Genom att gå åtkomst eller använda GOE:s webbplats eller applikation (inklusive mobilapplikationer)  samtycker du till att vara bunden av följande Villkor tillsammans med 

 • Integritetspolicy (vilka tillsammans utgör “Användarvillkoren”). 

Tjänsten ägs och kontrolleras av GOE. Dessa Villkor påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter.  Om du inte samtycker till att vara bunden till Användarvillkoren ber vi dig att inte använda våra  Tjänster.  

Det kan finnas tillfällen då vi erbjuder en kampanjer som har sina egna villkor som gäller utöver dessa  villkor. I dessa fall ska villkoren som är specifika för kampanjen gälla i den mån det finns en konflikt  med dessa villkor. 

2 KONTAKTA GOE 

Om du har frågor avseende Användarvillkoren, eller om du har frågor, klagomål, anspråk eller andra  legala funderingar relaterade till GOE eller dess verksamhet, vänligen klicka här.  

3 DEFINITIONER 

“Konto” är ett registrerat användarkonto hos GOE.  

“GOE app” är applikationen som ägs och distribueras av GOE.  

“GOE Tjänst” är Tjänsterna på GOE:s platform där användare får tillgång till GOE:s recept och  måltider. 

“GOE webbplats” är https://goelifestyle.com/ 

“Innehåll” innebär all data, text, filer, information, användarnamn, bilder, grafik, profiler, länkar och  annat innehåll eller material.  

“Produkt” innebär alla digitala eller fysiska produkter för kost, hälsa eller relaterad produkt som köps  via GOE applikationen.  

“Programvara” innebär GOE applikationen som en användare kan använda via en mobil enhet för att  använda Tjänsterna; programvaran kan laddas ner eller nås via Internet. 

4 ACCEPTABEL ANVÄNDNING 

Den acceptabla användningen anger på vilka villkor och omständigheter som du kan få tillgång till  våra Tjänster. Den acceptabla användningen gäller för samtliga användare av, och besökare på, våra  Tjänster.  

Din användning av våra Tjänster innebär att du accepterar, och samtycker till att följa vår acceptabla  användning, vilken utgör en del av våra Allmänna Villkor.  

4.1 Förbjudna användningar 

Du får endast använda våra Tjänster för lagliga ändamål. Du får inte använda våra Tjänster: 

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller  förordning. 
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller i annat fall har något olagligt eller  bedrägligt syfte eller effekt.  
 • I syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt. 
 • Till att överföra, eller upphandla städning av, oönskad eller obehörig reklam eller  reklammaterial eller andra standarder.  
 • Till att överföra, eller upphandla sändning av oönskad eller obehörig reklam eller  reklammaterial eller annan form av liknande uppmaning (spam).  
 • Till att medvetet överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus,  trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller  andra skadliga program eller liknande datorkod som utformats för att negativt påverka  driften av någon datorprogramvara eller hårdvara.  

Du samtycker också till:  

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av våra Tjänster, eller  dess innehåll i strid med Villkoren i våra allmänna användarvillkor. 
 • Att inte utan behörighet komma åt, störa eller skada: 
  • Någon del av våra Tjänster; 
  • All utrustning eller nätverk där våra Tjänster lagras; 
  • All programvara som används vid tillhandahållet av våra Tjänster; eller 
  • All utrustning eller programvara som ägs eller tillhandahålls av tredje part.  
 • Att inte trakassera vår personal genom mejl eller sociala medier. Trakasserier, oavsett form,  kommer att resultera i att ditt konto blockeras och en formell polisanmälan kommer att  göras.  

Vi kommer att ge tydlig information till dig om vilken typ av tjänst som erbjuds, om den är modifieras  och vilken typ av modifiering som har skett (oavsett om det är mänskligt eller tekniskt).  

Vi kommer att göra vårt yttersta för att bedöma potentiella risker för användare från tredje part när  de använder någon av våra Tjänster. Vi är dock inte skyldiga att övervaka eller modifiera våra 

Tjänster och vi utesluter uttryckligen vårt ansvar för förlust eller skada som uppstår på grund av att  användaren har använt våra Tjänster i strid med våra Villkor.  

4.2 Avstängning och uppsägning 

Vi avgör, efter eget gottfinnande, om det har skett ett brott mot våra Allmänna Villkor genom din  användning av våra Tjänster. När ett brott mot denna policy har inträffat kan vi vidta sådana åtgärder  som vi anser lämpliga.  

Underlåtenhet att följa våra Allmänna Villkor utgör ett väsentligt brott mot våra användarvillkor som  du får använda våra Tjänster på, och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder: 

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent upphävande av din rätt att använda våra Tjänster.  • Utfärda en varning till dig.  
 • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader (inklusive, men inte  begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av överträdelsen.  
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.  
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndighet som vi rimligen  anser är nödvändigt.  

Vi utesluter ansvar för sådana åtgärder som vidtas som svar på överträdelser mot våra Allmänna  Villkor. Svaren som beskrivs i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi  rimligen anser vara lämpliga.  

4.3 Ändringar av våra Allmänna Villkor 

Vi kan revidera våra Allmänna Villkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas  kontrollera denna sida regelbundet för att uppmärksamma och efterleva eventuella ändringar som vi  gör eftersom de är juridiskt bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i våra Allmänna Villkor kan  också ersättas av nya bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på våra  Tjänster.  

5 PRENUMERATIONSINFORMATION 

Vi erbjuder en prenumerationsbaserad tjänst.  

Nedladdningen och användningen av GOE:s applikation är kostnadsfritt. För att få åtkomst till guider,  kostscheman och andra funktioner, erbjuder vi följande prenumerationer med automatiska  förnyelser: 

1 månad, eller 

12 månader.  

5.1 Gratis provperioder 

Din prenumeration kan vid erbjudande börja med en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria  provperioden kommer då att löpa på en begränsad period enligt vad som anges på dagen för  registrering. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra den kostnadsfria provperioden när som  helst. Såvida du inte avslutar den kostnadsfria provperioden kommer din prenumeration automatiskt  att växla till en betald prenumeration, som inte är berättigad till återbetalning. 

När du väl har registrerat dig kommer den oanvända kostnadsfria provperioden inte vara berättigad  till förlängning. Endast nya användare är berättigade till gratis provperioder.  

5.2 Kampanjer och erbjudanden 

Vi kan emellanåt komma att erbjuda kampanjer som innehåller specialpriser, studentrabatter eller  ytterligare kostnadsfria provperioder. Med sådana kampanjer tillkommer separata villkor och det  åligger dig att läsa och godkänna dessa villkor.  

6 AVBOKNINGSREGLER 

Du kan säga upp din prenumeration när som helst, oavsett om din prenumerationsstatur är  “kostnadsfri” eller “ordinarie”. Din prenumeration förnyas automatiskt och du kommer att debiteras,  om du inte avbryter 24 timmar innan nästa faktureringsperiod börjar. 

När din prenumeration har avbokats kommer du att ha fortsatt tillgång till GOE:s applikation till  slutet av din faktureringsperiod.  

Återbetalningar är inte berättigade vid följande skäl: 

 • Oanvänd prenumeration; 
 • Oförmåga att använda applikationen för personliga eller medicinska tillstånd; eller  • Någon annan liknande orsak eller händelse.  

7 ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR 

Du måste skapa ett Konto för att använda våra Tjänster.  

För att använda våra Tjänster måste du verifiera att du är minst 18 år gammal för att köpa och  använda våra Tjänster.  

Du måste använda GOE:s applikation uteslutande i enlighet med våra Allmänna Villkor.  

Du är ansvarig för all aktivitet som sker genom ditt Konto och du samtycker till att inte sälja, överföra,  licensiera eller dela ditt Konto, användarnamn eller kontorättigheter med någon annan. Det är  förbjudet att skapa Konto för någon annan än dig själv. Du garanterar att all information som du  tillhandahåller eller lämnar till GOE vid registreringen och vid alla övriga tillfällen är sanna, aktuella  och fullständiga. Du samtycker till att uppdatera din information vid behov för att behålla dess  sanning och riktighet.  

Du samtycker till att du inte kommer att begära, samla in eller använda inloggningsuppgifter för  andra GOE-användare.  

Du ansvarar för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. 

Du får inte förtala, förfölja, mobba, misshandla, trakassera, hota, utge dig att vara annan person,  eller skrämma personer eller Konton. Du får heller inte publicera privat eller konfidentiell  information publicera våra Tjänster. Om vi upptäcker att du använder våra Tjänster i strid med våra  Villkor kommer vi att omedelbart ta bort dig och rapportera till relevanta myndigheter.  

Du får inte använda våra Tjänster för något olagligt eller obehörigt ändamål.

Du är ensamt ansvarig för din användning och ditt innehåll på våra Tjänster. Du får inte ändra,  modifiera eller anpassa våra Tjänster eller ändra, modifiera eller anpassa en annan webbplats eller  applikation i syfte att felaktigt antyda att den är associerad med våra Tjänster eller GOE:s varumärke.  

Du får inte skapa eller skicka in oönskad e-post eller andra former av kommersiell eller trakasserande  kommunikation till någon GOE-användare eller personal.  

Alla våra Villkor regleras av svensk lag och svenska domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att pröva  samtliga anspråk som uppstår ur eller I samband med dessa villkor eller användningen av våra  Tjänster.  

8 KÄLLOR

Energiintagsnivåer: https://reference.medscape.com/calculator/846/mifflin-st-jeor-equation

Hälsosam diet: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

9 KONTAKTA GOE 

Om du har frågor avseende våra Användarvillkor, eller om du har frågor, klagomål, anspråk eller  andra legala funderingar gällande GOE eller dess verksamhet, vänligen kontakta  hello@goelifestyle.com