Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter 

Denna dag, 9 augusti 2023, har följande integritetspolicy upprättats för GOE AB. 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.  Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning och förtydligar hur  vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder  dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina  rättigheter. 

Vi är personuppgiftsansvariga 

GOE AB med organisationsnummer 559372–2662 och adress Vapengatan 4, 126 52 Hägersten ansvarar  för de personuppgifter som behandlas om dig. GOE AB är därför personuppgiftsansvarig för dina  personuppgifter.  

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 

Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter om dig som möjligt. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig.

Som en del av att erbjuda våra tjänster till dig behandlar vi dina personuppgifter som du ger oss vid registreringstillfället, såsom:

För-och efternamn
E-post
Födelsedatum
Bosättningsland
Vikt
Höjd
Enhetsidentifierare, det vill säga information om vilken enhet, IP-adress etc. du använder för att registrera och logga in på våra tjänster.

Om du inte har gett oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa  säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten  behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska  bli så säkert som möjligt.  

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är  nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller  underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande  till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

Vi lagrar samtliga personuppgifter hos en tredje part. För att säkerställa din integritet och säkerheten av  personuppgifterna, lagras personuppgifter krypterade hos tredje part.  

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer.  Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka  våra rättsliga anspråk.  

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för  marknadsföringsändamål.  

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera  våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare  uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av  annan rättslig grund.  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid  därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än två år  från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under  en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att  fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.  

Dina rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som  helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan  når du oss enklast på dpo@goelifestyle.com.  

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är  den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett  trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett  sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse och radering  

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har  du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk  på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter  raderade. 

Dataportabilitet  

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt,  maskinläsbart och strukturerat format. Denna rättighet avser de personuppgifter som du själv har lämnat  till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller  fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling  

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det  innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.  Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina  personuppgifter.  

Rätt att göra invändningar  

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt  intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina  personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta  några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.  

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina  personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens  hemsida www.integritetsskyddsmyndigheten.se.  

Kontakt 

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till dpo@goelifestyle.com om du vill veta mer om hur  vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.goelifestyle.com.